Vedtægter for Hejlsminde Rideklub 
 
§ 1. 
Klubbens navn er HEJLSMINDE RIDEKLUB, forkortet HMR og har hjemsted i Kolding kommune. 
 
§ 2. 
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære både unge og ældre, øvede som nybegyndere i alt vedrørende hestens/ponyernes brug og pleje. 
 
§ 3. 
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 
§ 4. 
I rideklubben kan optages alle medlemmer under samme takst, enten som aktive eller passive medlemmer. 
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i sportslige aktiviteter og har ingen stemmeret omkring de sportslige aktiviteter. 
Medlemskabet er gældende fra den dato anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver godkendelse af forældre/værge. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren. Medlemskabet løber betalingen ud. Har man betalt halvårligt løber det til nærmeste næste betaling (se § 7) men betaler man årligt løber det året ud til 31/12. 
 
§ 4A. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Æresmedlemmet betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen. 
 
§ 5. 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 
 
§ 6A. 
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen før afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. 
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 
 
§ 6B. 
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. 
 
§ 6C. 
I det af §6 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 
 
§ 7. 
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet enten årligt eller halvårligt forud. Ved årlig betaling betales der 1. januar og ved halvårlig betaling, betales der 1. januar og l. juli. 
For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. 
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance. 
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Såfremt der skal rykkes for betalinger til klubben af enhver art påløber der et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 
 
§ 8. 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Der er ikke et fast defineret maksimum medlemmer, og dette kan besluttes efter behov. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning. 
I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt formandsposten bliver vakant indtræder næstformanden som formand og suppleanten som almindeligt bestyrelsesmedlem. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som medlem. Genvalg kan finde sted til alle poster. 

Ejere af ridecenteret, dennes ægtefælle eller samlever, kan ikke indvælges i klubbestyrelsen såfremt der består et lejeforhold mellem klubben og ejerne. 

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. 
 
§ 9. 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden, som min. skal indeholde: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Meddelelse fra formanden 
3. Rapport fra udvalgene, herunder: 
Økonomisk rapport 
4. Eventuelt 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. 
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne, som underskriver protokollen ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
Ved møder mellem bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer og tredjepart (f.eks. Dansk Ride Forbund, offentlige myndigheder o. lign.) fremlægges et referat til gennemsyn senest på førstkommende bestyrelsesmøde og dette underskrives af bestyrelsen som bekræftelse på at referatet er bestyrelsen bekendt. 
 
§ 10. 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. 
Der gives klubbens kasserer eneprokura til klubbens bankkonto. 
 
§ 11. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen, de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af juniorudvalg og suppleanter 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m. m. 
På generalforsamlingen vedtages beslutningerne med alm. stemmeflertal, se dog § 12 og § 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B. og § 6C. 
Står stemmerne lige er forslaget forkastet. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Der føres en forhandlingsprotokol over forløbet af generalforsamlingen. 
 
§ 12. 
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
§ 13. 
Regnskabet går fra 1. januar til 31. December 
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for der kommende år. 
 
§ 14. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 7 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. 
I det sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 
Eksteordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 
 
§ 15. 
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 
For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling er vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kræves alene simpelt stemmeflertal. 
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i klubbens distrikt. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen 2021 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen